Blog Szkolenia Rachunkowość

OCE – odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

Co się kryję pod pojęciem odchylenia od cen ewidencyjnych?.  JEŚLI WOLISZ SŁUCHAĆ NAGRAŁAM WIDEO TUTAJ Jeśli nie to czytaj dalej. Dla zrozumienia tematu należy wyjść z założenia, że istnieje jakiś wzorzec – poziom i coś co odstaje od tego poziomu. Jest odchylone, różni się. Jest takie powiedzenie, że ktoś ktoś ma odchyły i odstaje od normy  A czym są odchylenia w rachunkowości? Odchylenia w skrócie OCE mogą dotyczyć magazynowanych w przedsiębiorstwie zapasów np. materiałów, które są kupowane jako surowce do wykorzystania w produkcji. Nabyte materiały zazwyczaj są wyceniane w rzeczywistej wartości. Ale w praktyce do ewidencji stosuję się także tzw. stałą cenę ewidencyjną. Jest to cena ustalona na pewnym poziomie tj. bazą do ustalenia są ceny dotychczasowe. Cena ewidencyjna jest tutaj wzorcem, a różnica pomiędzy ceną ewidencyjną a rzeczywistą ceną zakupu jest odchyleniem. Rzeczywista cena zakupu będzie odbiegała od ceny ewidencyjnej na plus bądź na minus, ponieważ firmy korzystają z różnych dostawców oferujących różne ceny za dany rodzaj materiału i w związku z tym zakup następuje w odmiennych cenach za jednostkę materiału. Poza tym ceny mogą ulegać zmianie. Zastosowanie stałej ceny ewidencyjnej w przedsiębiorstwie, w którym jest naprawdę duży asortyment materiałów staje się wielkim uproszczeniem. Zapewne zapytasz: dlaczego? Dlatego, że upraszcza składowanie materiałów i obniża pracochłonność potrzebną do wyceny rozchodu, wtedy gdy magazynier musi stosować szczegółową identyfikację co do ceny i ilości danego materiału, który wydaje z magazynu. Jeżeli firma stosuje stałą cenę ewidencyjną to dla pracownika magazynu nie będzie to istotne np. z której półki bierze materiały, co to oznacza? Chodzi o to, że przy składowaniu nie ma potrzeby oddzielania poszczególnych partii według ceny zakupu.
Ale ….. przecież z chwilą wydania materiałów do zużycia powstaje koszt. I jest to koszt według ceny ewidencyjnej A zatem nie rzeczywisty. I musisz coś z tym zrobić ponieważ koszty wpływają na wynik finansowy. Więc w tym momencie WF będzie zniekształcony. Więc co musisz zrobić ? Musisz skorygować rozchód o odpowiednią wartość odchyleń, czyli przypominam, różnic pomiędzy ceną rzeczywistą a ceną ewidencyjną, urealniając w ten sposób wartość rozchodu do rzeczywistej wartości. Ale czy nie masz dodatkowej pracy? Wycena rozchodu była uproszczona więc tam czynności ubyło a tu przybyło , ponieważ potrzeba liczyć jakieś tam odchylenia. Jak to zrobić? W prosty sposób. Mnożysz rozchód materiałów przez wskaźnik narzutu odchyleń i problem z głowy. Wskaźnik narzutu odchyleń co to za wskaźnik ? Naprawdę cię to jeszcze interesuje? W takim razie kurs OCE materiałów jest dedykowany dla Ciebie PREMIERA kursu w tym tygodniu.

Środki trwałe i nie trwałe :)

Hej. Te pierwsze służą w prowadzonej działalności gospodarczej, te drugie nie mają z rachunkowością nic wspólnego. Środki trwałe należą do tzw. majątku trwałego a więc w odróżnieniu od składników majątku obrotowego związane są z firmą na dłużej i są to przykładowo: budynki, w których prowadzisz działalność, środki transportu, maszyny produkcyjne albo, urządzenia biurowe oraz wyposażenie w postaci mebli., więc bez nich ani rusz. TYPOWE OPERACJE na ŚT to:
Przyjęcie środka trwałego do użytkowania, Amortyzacja, Sprzedaż, Likwidacja, Ulepszenie, Aktualizacja,Odpis z tytułu trwałej utraty wartości i ……… wycena na dzień bilansowy bo przecież bilans musi odzwierciedlać rzeczywisty stan majątku i kapitałów.

Operacje wynikowe

Dzisiaj poruszę istotny temat operacji wynikowych istotny- ponieważ jak sama nazwa wskazuję wpływają na wynik,który może być dodatni albo ujemny czyli zyskiem albo stratą. Dlatego musisz wiedzieć: Jak ustalić wynik finansowy prowadzonej działalności i skąd się biorą dane w rachunku zysków i strat, który ten wynik prezentuje? I dlaczego możesz być pewien, pewna, że dane w tym sprawozdaniu są wiarygodne? Bo, że są potrzebne to oczywiste, ponieważ prowadząc działalność gospodarczą chcesz znać wszystkie koszty i przychody, które wpłynęły na rezultat Twojej działalności, jakim, jest osiągnięty wynik finansowy. Zdarzenia gospodarcze powodujące powstanie przychodów i kosztów a przez to kształtujące ostateczny WF a więc zysk lub stratę zapisujesz na kontach wynikowych. Powstanie kosztu księgujesz na odpowiednim koncie kosztów po stronie DT a przychodu na odpowiednim koncie przychodów po stronie CT. Na koniec okresu przychody i koszty przenosisz na konto Wynik Finansowy, które co ciekawe jest kontem bilansowym i obliczasz saldo, będące w tym przypadku różnicą pomiędzy przychodami i kosztami i które jest zyskiem lub stratą w zależności od tego co przeważa. Czy wiesz że w rachunku zysków i strat pokazanych jest kilka wyników? Poza tym istnieją dwa rodzaje kont kosztów działalności podstawowej i dlatego dwa warianty rachunku zysków i strat. Życzę Ci wysokiej nadwyżki przychodów nad kosztami, pozostań w strefie rentowności na zawsze😀  Jestem ciekawa Twojej opinii o treściach publikowanych przeze mnie na blogu, dlatego Twój komentarz będzie mile widziany. 

Operacje bilansowe

Dzisiaj odpowiem na pytanie: skąd się biorą dane w bilansie? I dlaczego możesz być pewien, że są one wiarygodne?

OPERACJE W TRAKCIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

 1. Operacje zwiększające stan aktywów i pasywów
 2. Operacje zmniejszające stan aktywów i pasywów
 3. Operacje wywołujące zmiany w strukturze aktywów.
 4. Operacje wpływające na strukturę pasywów

Jak wiesz bilans prezentuje składniki majątku i kapitałów w danej firmie. DLATEGO każde zdarzenie gospodarcze wpływające na zwiększenie bądź zmniejszenie majątku albo wzrost czy spadek kapitałów nazywa się operacją bilansową, ponieważ dotyczy ono składników bilansu. Do ewidencji operacji bilansowych używane są konta bilansowe, tj. konta aktywów i konta pasywów. Operacje gospodarcze z uwagi na ich wpływ na sumę bilansową dzieli się na:

 1. Zwiększające sumę bilansową.
 2. Zmniejszające sumę bilansową.
 3. Neutralne dla sumy bilansowej.

ZAKOŃCZENIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

 1. Obliczenie obrotów DT i CT na kontach bilansowych.
 2. Uzgodnienie obrotów.
 3. Ustalenie końcowych sald kont aktywów i pasywów.
 4. Wykazanie w bilansie sald końcowych bilansowych kont syntetycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego następuję podsumowanie obrotów debetowych czyli tych wartości, które są zapisane po lewej stronie konta oraz kredytowych czyli zapisów po prawej stronie konta i obliczenie tzw. salda końcowego. Saldo końcowe to różnica pomiędzy tymi obrotami i jest wykazywane w bilansie zamknięcia, stąd wynika, że dane w nim zawarte są kompatybilne z tym co zostało zaksięgowane na podstawie dokumentów księgowych i przedkładają się na stan faktyczny majątku i kapitałów danej spółki.

 • A jak funkcjonują konta bilansowe?
 • Kiedy zapisujemy po DT (WN) a kiedy po CT (MA) i co to oznacza?
 • Jakie są TYPY OPERACJI GOSPODARCZYCH i jakie zmiany w bilansie WYWOŁUJE każda z nich.

Aby poznać odpowiedzi zapraszam CIĘ na mój kurs operacje-bilansowe .

 

Wideo szkolenia z rachunkowości

Właśnie opublikowałam na swojej stronie nowe kursy z podstaw rachunkowości, dotyczące bilansu, operacji bilansowych, rachunku zysków i strat. Z kursu „Bilans od podstaw do szczegółów” dowiesz się jak czytać bilans, czyli jak wyciągać informacje, które są w nim zawarte. Najlepiej jak wyobrazisz sobie, że to TY otwierasz firmę i inwestujesz pewną znaczną kwotę w działalność tej firmy i po prostu nie chcesz jej stracić albo długo ciułaną kwotę w tzw. skarpecie.  Bilans pokaże w co dokładnie zainwestowałaś zainwestowałeś swoje pieniądze. Czyli jakie składniki majątku zostały nabyte i za ile, a to będzie wykazane w bilansie, jako suma aktywów. Będzie to tzw. suma bilansowa ale także suma pasywów jednocześnie. O co tu chodzi? Pasywa pokazują skąd wziąłeś /wzięłaś środki na zakup majątku używanego w działalności. Po polsku to po prostu kapitały, które dzielą się na własne i obce, jeśli korzystasz z dodatkowych źródeł finansowania  np. z kredytów.  Dlatego aktywa zawsze równe są pasywom?

 • Wg jakiej zasady są ułożone aktywa w bilansie?
 • Co wykazujesz w majątku trwałym a co w obrotowym?
 • Czym różni się kapitał własny od obcego? Dowiedz się z kursu.

czytaj dalej