Operacje bilansowe

Dzisiaj odpowiem na pytanie: skąd się biorą dane w bilansie? I dlaczego możesz być pewien, że są one wiarygodne?

OPERACJE W TRAKCIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

 1. Operacje zwiększające stan aktywów i pasywów
 2. Operacje zmniejszające stan aktywów i pasywów
 3. Operacje wywołujące zmiany w strukturze aktywów.
 4. Operacje wpływające na strukturę pasywów

Jak wiesz bilans prezentuje składniki majątku i kapitałów w danej firmie. DLATEGO każde zdarzenie gospodarcze wpływające na zwiększenie bądź zmniejszenie majątku albo wzrost czy spadek kapitałów nazywa się operacją bilansową, ponieważ dotyczy ono składników bilansu. Do ewidencji operacji bilansowych używane są konta bilansowe, tj. konta aktywów i konta pasywów. Operacje gospodarcze z uwagi na ich wpływ na sumę bilansową dzieli się na:

 1. Zwiększające sumę bilansową.
 2. Zmniejszające sumę bilansową.
 3. Neutralne dla sumy bilansowej.

ZAKOŃCZENIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

 1. Obliczenie obrotów DT i CT na kontach bilansowych.
 2. Uzgodnienie obrotów.
 3. Ustalenie końcowych sald kont aktywów i pasywów.
 4. Wykazanie w bilansie sald końcowych bilansowych kont syntetycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego następuję podsumowanie obrotów debetowych czyli tych wartości, które są zapisane po lewej stronie konta oraz kredytowych czyli zapisów po prawej stronie konta i obliczenie tzw. salda końcowego. Saldo końcowe to różnica pomiędzy tymi obrotami i jest wykazywane w bilansie zamknięcia, stąd wynika, że dane w nim zawarte są kompatybilne z tym co zostało zaksięgowane na podstawie dokumentów księgowych i przedkładają się na stan faktyczny majątku i kapitałów danej spółki.

 • A jak funkcjonują konta bilansowe?
 • Kiedy zapisujemy po DT (WN) a kiedy po CT (MA) i co to oznacza?
 • Jakie są TYPY OPERACJI GOSPODARCZYCH i jakie zmiany w bilansie WYWOŁUJE każda z nich.

Aby poznać odpowiedzi zapraszam CIĘ na mój kurs operacje-bilansowe .